Thống kê chi tiết theo tháng Xã Thành An - MCB

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 33 19 0 14 57.6 %
Tháng 7 19 19 0 0 100 %
Tháng 6 19 19 0 0 100 %
Tháng 5 1 1 0 0 100 %
Tháng 3 1 0 0 1 0 %
Tháng 2 1 1 0 0 100 %