Thống kê chi tiết theo tháng Xã Thạnh Ngãi - MCB

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 4 15 15 0 0 100 %
Tháng 3 74 74 0 0 100 %
Tháng 2 16 16 0 0 100 %
Tháng 1 44 44 0 0 100 %