Thống kê chi tiết theo tháng Xã Thanh Tân - MCB

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 10 7 7 0 0 100 %
Tháng 7 22 20 0 2 90.9 %
Tháng 6 2 2 0 0 100 %
Tháng 3 5 5 0 0 100 %
Tháng 1 21 12 0 9 57.1 %