Thống kê chi tiết theo tháng UBND Xã Lộc Thuận

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 7 8 8 0 0 100 %
Tháng 6 356 351 0 5 98.6 %
Tháng 5 170 170 0 0 100 %
Tháng 3 110 110 0 0 100 %
Tháng 2 54 54 0 0 100 %
Tháng 1 39 38 0 1 97.4 %