Thống kê chi tiết theo tháng UBND Xã Phú Long

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 50 33 0 17 66 %
Tháng 10 58 16 0 42 27.6 %
Tháng 9 65 16 0 49 24.6 %
Tháng 7 22 2 0 20 9.1 %
Tháng 6 199 34 0 165 17.1 %
Tháng 5 93 17 0 76 18.3 %
Tháng 4 97 19 0 78 19.6 %
Tháng 3 68 46 0 22 67.6 %
Tháng 2 32 18 0 14 56.3 %
Tháng 1 33 21 0 12 63.6 %