Thống kê chi tiết theo tháng UBND Xã Vang Quới Đông

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 20 20 0 0 100 %
Tháng 10 32 32 0 0 100 %
Tháng 7 113 113 0 0 100 %
Tháng 6 125 125 0 0 100 %
Tháng 3 48 48 0 0 100 %
Tháng 2 9 9 0 0 100 %
Tháng 1 49 49 0 0 100 %