Thống kê chi tiết theo tháng UBND Xã Vang Quới Tây

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 51 51 0 0 100 %
Tháng 10 103 103 0 0 100 %
Tháng 9 114 114 0 0 100 %
Tháng 8 257 257 0 0 100 %
Tháng 7 199 199 0 0 100 %
Tháng 6 87 87 0 0 100 %
Tháng 5 45 45 0 0 100 %
Tháng 4 20 20 0 0 100 %
Tháng 3 57 57 0 0 100 %
Tháng 2 20 20 0 0 100 %
Tháng 1 36 36 0 0 100 %