Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã TPĐ huyện Giồng Trôm

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 518 518 0 0 100 %
Tháng 10 386 380 0 6 98.4 %
Tháng 9 327 258 0 69 78.9 %
Tháng 7 2 2 0 0 100 %
Tháng 4 3 3 0 0 100 %
Tháng 3 25 25 0 0 100 %
Tháng 2 9 9 0 0 100 %
Tháng 1 5 5 0 0 100 %