Thống kê chi tiết theo tháng Ủy ban nhân dân xã An Bình Tây

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 171 170 0 1 99.4 %
Tháng 10 129 127 0 2 98.4 %
Tháng 9 30 30 0 0 100 %
Tháng 7 41 41 0 0 100 %
Tháng 6 253 250 0 3 98.8 %
Tháng 5 171 170 0 1 99.4 %
Tháng 4 184 184 0 0 100 %
Tháng 3 238 238 0 0 100 %
Tháng 2 93 92 0 1 98.9 %
Tháng 1 85 83 0 2 97.6 %