Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã An Định

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 9 9 0 0 100 %
Tháng 11 123 111 0 12 90.2 %
Tháng 7 178 178 0 0 100 %
Tháng 6 162 162 0 0 100 %
Tháng 5 1 1 0 0 100 %
Tháng 4 165 165 0 0 100 %
Tháng 3 340 334 0 6 98.2 %
Tháng 2 190 189 0 1 99.5 %
Tháng 1 83 76 0 7 91.6 %