Thống kê chi tiết theo tháng Ủy ban nhân dân xã An Hiệp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 158 157 0 1 99.4 %
Tháng 11 628 624 0 4 99.4 %
Tháng 10 475 475 0 0 100 %
Tháng 9 192 181 0 11 94.3 %
Tháng 8 9 9 0 0 100 %
Tháng 7 166 166 0 0 100 %
Tháng 6 398 398 0 0 100 %
Tháng 5 602 594 0 8 98.7 %
Tháng 4 263 256 0 7 97.3 %
Tháng 3 560 554 0 6 98.9 %
Tháng 2 216 216 0 0 100 %
Tháng 1 231 231 0 0 100 %