Thống kê chi tiết theo tháng Ủy ban nhân dân xã An Ngãi Tây

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 15 12 0 3 80 %
Tháng 8 6 6 0 0 100 %
Tháng 7 102 100 0 2 98 %
Tháng 6 102 102 0 0 100 %
Tháng 5 138 137 0 1 99.3 %
Tháng 4 53 52 0 1 98.1 %
Tháng 3 165 165 0 0 100 %
Tháng 2 70 69 0 1 98.6 %
Tháng 1 177 175 0 2 98.9 %