Thống kê chi tiết theo tháng Ủy ban nhân dân xã An Phú Trung

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 12 12 0 0 100 %
Tháng 11 157 157 0 0 100 %
Tháng 10 225 225 0 0 100 %
Tháng 9 61 61 0 0 100 %
Tháng 7 346 346 0 0 100 %
Tháng 6 261 261 0 0 100 %
Tháng 5 55 55 0 0 100 %
Tháng 4 4 2 0 2 50 %
Tháng 3 35 35 0 0 100 %
Tháng 2 61 61 0 0 100 %
Tháng 1 83 82 0 1 98.8 %