Thống kê chi tiết theo tháng Ủy ban nhân dân xã An Thủy

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 9 9 0 0 100 %
Tháng 11 47 47 0 0 100 %
Tháng 10 41 39 0 2 95.1 %
Tháng 9 39 38 0 1 97.4 %
Tháng 8 3 3 0 0 100 %
Tháng 7 8 8 0 0 100 %
Tháng 6 2 0 0 2 0 %
Tháng 3 6 6 0 0 100 %
Tháng 2 13 7 0 6 53.8 %
Tháng 1 8 8 0 0 100 %