Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Bình Khánh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 1 1 0 0 100 %
Tháng 10 126 126 0 0 100 %
Tháng 7 416 416 0 0 100 %
Tháng 6 267 267 0 0 100 %
Tháng 5 403 403 0 0 100 %
Tháng 4 201 201 0 0 100 %
Tháng 3 223 223 0 0 100 %
Tháng 2 100 100 0 0 100 %
Tháng 1 180 180 0 0 100 %