Thống kê chi tiết theo tháng Ủy ban nhân dân xã Bảo Thuận

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 55 55 0 0 100 %
Tháng 11 276 276 0 0 100 %
Tháng 10 253 253 0 0 100 %
Tháng 9 27 27 0 0 100 %
Tháng 8 23 23 0 0 100 %
Tháng 7 1 1 0 0 100 %
Tháng 4 37 37 0 0 100 %
Tháng 3 100 100 0 0 100 %
Tháng 2 188 188 0 0 100 %
Tháng 1 92 92 0 0 100 %