Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Cẩm Sơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 51 37 0 14 72.5 %
Tháng 10 21 21 0 0 100 %
Tháng 7 87 87 0 0 100 %
Tháng 6 221 221 0 0 100 %
Tháng 5 33 33 0 0 100 %
Tháng 4 86 83 0 3 96.5 %
Tháng 3 12 12 0 0 100 %
Tháng 1 31 24 0 7 77.4 %