Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Hương Mỹ

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 169 169 0 0 100 %
Tháng 10 100 96 0 4 96 %
Tháng 9 71 71 0 0 100 %
Tháng 8 9 9 0 0 100 %
Tháng 7 89 89 0 0 100 %
Tháng 6 125 116 5 4 96.8 %
Tháng 5 176 172 0 4 97.7 %
Tháng 4 32 32 0 0 100 %
Tháng 3 135 135 0 0 100 %
Tháng 2 65 64 0 1 98.5 %
Tháng 1 69 63 0 6 91.3 %