Thống kê chi tiết theo tháng Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hòa

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 1 1 0 0 100 %
Tháng 11 11 6 0 5 54.5 %
Tháng 10 1073 1068 0 5 99.5 %
Tháng 8 76 73 0 3 96.1 %
Tháng 7 1313 1313 0 0 100 %
Tháng 6 28 10 0 18 35.7 %
Tháng 5 446 446 0 0 100 %
Tháng 4 177 177 0 0 100 %
Tháng 3 2 2 0 0 100 %
Tháng 2 5 0 0 5 0 %
Tháng 1 1 1 0 0 100 %