Thống kê chi tiết theo tháng Ủy ban nhân dân xã Mỹ Nhơn

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 38 38 0 0 100 %
Tháng 7 2 1 0 1 50 %
Tháng 6 256 255 0 1 99.6 %
Tháng 3 2 2 0 0 100 %