Thống kê chi tiết theo tháng Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 31 31 0 0 100 %
Tháng 11 173 173 0 0 100 %
Tháng 10 206 201 0 5 97.6 %
Tháng 9 66 66 0 0 100 %
Tháng 7 60 39 0 21 65 %
Tháng 6 215 215 0 0 100 %
Tháng 5 137 137 0 0 100 %
Tháng 3 50 50 0 0 100 %
Tháng 2 28 14 0 14 50 %
Tháng 1 26 26 0 0 100 %