Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Phước Hiệp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 54 42 0 12 77.8 %
Tháng 10 55 55 0 0 100 %
Tháng 8 138 138 0 0 100 %
Tháng 7 243 243 0 0 100 %
Tháng 6 201 201 0 0 100 %
Tháng 5 34 34 0 0 100 %
Tháng 4 23 23 0 0 100 %
Tháng 1 28 28 0 0 100 %