Thống kê chi tiết theo tháng Ủy ban nhân dân xã Phú Lễ

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 58 58 0 0 100 %
Tháng 11 565 565 0 0 100 %
Tháng 10 344 344 0 0 100 %
Tháng 9 191 190 0 1 99.5 %
Tháng 8 35 35 0 0 100 %
Tháng 7 136 136 0 0 100 %
Tháng 6 334 334 0 0 100 %
Tháng 5 402 402 0 0 100 %
Tháng 4 366 366 0 0 100 %
Tháng 3 343 343 0 0 100 %
Tháng 2 326 307 0 19 94.2 %
Tháng 1 201 197 0 4 98 %