Thống kê chi tiết theo tháng Ủy ban nhân dân xã Tân Hưng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 28 28 0 0 100 %
Tháng 11 358 357 0 1 99.7 %
Tháng 10 172 172 0 0 100 %
Tháng 9 140 136 0 4 97.1 %
Tháng 8 11 10 0 1 90.9 %
Tháng 7 169 162 0 7 95.9 %
Tháng 6 250 247 0 3 98.8 %
Tháng 5 319 319 0 0 100 %
Tháng 4 343 328 0 15 95.6 %
Tháng 3 35 34 0 1 97.1 %
Tháng 2 176 149 0 27 84.7 %
Tháng 1 191 190 0 1 99.5 %