Thống kê chi tiết theo tháng Ủy ban nhân dân xã Tân Mỹ

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 9 9 0 0 100 %
Tháng 11 87 74 0 13 85.1 %
Tháng 10 110 102 0 8 92.7 %
Tháng 9 55 49 0 6 89.1 %
Tháng 7 119 110 0 9 92.4 %
Tháng 6 115 92 0 23 80 %
Tháng 5 98 82 0 16 83.7 %
Tháng 4 55 47 0 8 85.5 %
Tháng 3 120 94 0 26 78.3 %
Tháng 2 67 58 0 9 86.6 %
Tháng 1 69 50 0 19 72.5 %