Thống kê chi tiết theo tháng Ủy ban nhân dân thị trấn Ba Tri

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 16 16 0 0 100 %
Tháng 11 153 153 0 0 100 %
Tháng 10 210 210 0 0 100 %
Tháng 9 34 34 0 0 100 %
Tháng 7 60 60 0 0 100 %
Tháng 6 76 76 0 0 100 %
Tháng 5 156 156 0 0 100 %
Tháng 4 278 278 0 0 100 %
Tháng 3 265 265 0 0 100 %
Tháng 2 132 132 0 0 100 %
Tháng 1 195 195 0 0 100 %