Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Thành Thới A

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 25 25 0 0 100 %
Tháng 7 488 488 0 0 100 %
Tháng 6 367 367 0 0 100 %
Tháng 3 20 20 0 0 100 %