Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Thành Thới B

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 7 188 188 0 0 100 %
Tháng 6 162 157 0 5 96.9 %
Tháng 5 127 127 0 0 100 %
Tháng 4 201 198 0 3 98.5 %
Tháng 3 39 39 0 0 100 %
Tháng 1 54 54 0 0 100 %