Thống kê chi tiết theo tháng Ủy ban nhân dân xã Tân Thủy

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 37 37 0 0 100 %
Tháng 11 185 185 0 0 100 %
Tháng 10 191 179 0 12 93.7 %
Tháng 9 26 21 0 5 80.8 %
Tháng 8 4 4 0 0 100 %
Tháng 7 54 50 0 4 92.6 %
Tháng 6 773 761 0 12 98.4 %
Tháng 5 43 40 0 3 93 %
Tháng 4 74 65 0 9 87.8 %
Tháng 3 115 113 0 2 98.3 %
Tháng 2 219 219 0 0 100 %
Tháng 1 114 113 0 1 99.1 %