Thống kê chi tiết theo tháng Ủy ban nhân dân xã Tân Xuân

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 3 1 0 2 33.3 %
Tháng 10 3 3 0 0 100 %
Tháng 9 2 1 0 1 50 %
Tháng 7 18 15 0 3 83.3 %
Tháng 4 16 1 0 15 6.3 %
Tháng 3 4 2 0 2 50 %
Tháng 2 2 0 0 2 0 %
Tháng 1 21 18 0 3 85.7 %