Thống kê chi tiết theo tháng Ủy ban nhân dân xã Vĩnh An

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 3 3 0 0 100 %
Tháng 10 71 71 0 0 100 %
Tháng 9 8 8 0 0 100 %
Tháng 7 45 45 0 0 100 %
Tháng 6 47 47 0 0 100 %
Tháng 5 80 80 0 0 100 %
Tháng 3 65 65 0 0 100 %
Tháng 2 49 49 0 0 100 %
Tháng 1 100 100 0 0 100 %