Thống kê chi tiết theo tháng Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hòa

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 52 52 0 0 100 %
Tháng 11 131 131 0 0 100 %
Tháng 10 186 158 0 28 84.9 %
Tháng 9 45 45 0 0 100 %
Tháng 7 52 50 0 2 96.2 %
Tháng 6 31 31 0 0 100 %
Tháng 5 10 10 0 0 100 %
Tháng 4 15 15 0 0 100 %
Tháng 3 63 63 0 0 100 %
Tháng 2 38 38 0 0 100 %
Tháng 1 45 43 0 2 95.6 %