Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã An Phước

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 33 32 0 1 97 %
Tháng 11 21 21 0 0 100 %
Tháng 9 14 14 0 0 100 %
Tháng 8 5 5 0 0 100 %
Tháng 7 21 17 0 4 81 %
Tháng 6 6 4 0 2 66.7 %
Tháng 5 12 11 0 1 91.7 %
Tháng 4 4 3 0 1 75 %
Tháng 3 11 4 0 7 36.4 %
Tháng 2 9 4 0 5 44.4 %
Tháng 1 2 0 0 2 0 %