Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Hữu Định

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 5 151 151 0 0 100 %
Tháng 4 129 128 0 1 99.2 %
Tháng 3 181 181 0 0 100 %
Tháng 2 95 95 0 0 100 %