Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận TN&TKQ Sở TTTT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 6 2 2 0 0 100 %
Tháng 5 2 2 0 0 100 %
Tháng 4 8 8 0 0 100 %
Tháng 3 7 7 0 0 100 %
Tháng 2 3 3 0 0 100 %
Tháng 1 12 12 0 0 100 %