Thống kê chi tiết theo tháng Phòng Thông tin, Báo chí xuất bản

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 19 18 1 0 100 %
Tháng 11 14 14 0 0 100 %
Tháng 10 3 3 0 0 100 %
Tháng 9 8 8 0 0 100 %
Tháng 8 11 11 0 0 100 %
Tháng 7 8 8 0 0 100 %
Tháng 6 8 6 1 1 87.5 %
Tháng 5 2 2 0 0 100 %
Tháng 4 7 7 0 0 100 %
Tháng 3 7 7 0 0 100 %
Tháng 2 3 3 0 0 100 %
Tháng 1 10 10 0 0 100 %