Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Thành Triệu

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 37 37 0 0 100 %
Tháng 11 58 58 0 0 100 %
Tháng 10 66 66 0 0 100 %
Tháng 9 40 40 0 0 100 %
Tháng 8 114 114 0 0 100 %
Tháng 7 101 95 0 6 94.1 %
Tháng 6 71 71 0 0 100 %
Tháng 5 82 82 0 0 100 %
Tháng 4 102 102 0 0 100 %
Tháng 3 92 92 0 0 100 %
Tháng 2 78 78 0 0 100 %
Tháng 1 49 49 0 0 100 %