Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Phú An Hòa

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 38 38 0 0 100 %
Tháng 11 280 280 0 0 100 %
Tháng 10 281 281 0 0 100 %
Tháng 9 5 5 0 0 100 %
Tháng 8 8 8 0 0 100 %
Tháng 7 6 6 0 0 100 %
Tháng 2 3 3 0 0 100 %
Tháng 1 4 4 0 0 100 %