Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận TN&TKQ Sở TTTT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 5 7 7 0 0 100 %
Tháng 4 7 6 1 0 100 %
Tháng 3 6 6 0 0 100 %
Tháng 2 5 5 0 0 100 %
Tháng 1 12 12 0 0 100 %