Thống kê chi tiết theo tháng Phòng Người có công

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 5 236 236 0 0 100 %
Tháng 4 299 299 0 0 100 %
Tháng 3 314 314 0 0 100 %
Tháng 2 94 94 0 0 100 %
Tháng 1 250 228 0 22 91.2 %