Thống kê chi tiết theo tháng Phòng LĐTL-BHXH

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 5 41 41 0 0 100 %
Tháng 4 38 38 0 0 100 %
Tháng 3 50 50 0 0 100 %
Tháng 2 5 5 0 0 100 %
Tháng 1 41 41 0 0 100 %