Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận TN & TKQ Sở Lao động

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 5 277 277 0 0 100 %
Tháng 4 338 338 0 0 100 %
Tháng 3 365 365 0 0 100 %
Tháng 2 99 99 0 0 100 %
Tháng 1 291 269 0 22 92.4 %