Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Thành Thới A

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 4 80 80 0 0 100 %
Tháng 3 49 49 0 0 100 %
Tháng 2 52 52 0 0 100 %
Tháng 1 3 3 0 0 100 %