Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Thành Thới B

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 4 18 18 0 0 100 %
Tháng 3 48 48 0 0 100 %
Tháng 2 18 18 0 0 100 %
Tháng 1 34 34 0 0 100 %