Toàn trình  Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết

Ký hiệu thủ tục: 1.001496.000.00.00.H07
Lượt xem: 433
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đào tạo với nước ngoài
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 15 Ngày làm việc

  Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ

 • Trực tuyến
 • 15 Ngày làm việc

  Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ

 • Dịch vụ bưu chính
 • 15 Ngày làm việc

  Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Quyết định chấm dứt liên kết giáo dục của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục Số: 86/2018/NĐ-CP

Dịch vụ công trực tuyến (mức độ 4).

 • Bước 1: Các bên liên kết nộp hồ sơ cho Trung tâm phục vụ hành chính công.

 • Bước 2: Trung tâm phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ. Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút; chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút (trừ các ngày nghỉ, ngày lễ). Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ: + Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra phiếu hẹn. + Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung.

 • Bước 3: Chuyển Phòng chuyên môn kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ tổ chức thẩm định, quyết định chấm dứt liên kết và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, nếu liên kết giáo dục chưa được chấm dứt thì giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

 • Bước 4: Đến hẹn tổ chức, cá nhân mang phiếu hẹn đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc trả kết quả trực tuyến hoặc qua đường bưu điện.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Đơn đề nghị chấm dứt liên kết giáo dục với nước ngoài theo Mẫu số 05 của Phụ lục Nghị định số 86/2018/NĐ-CP trong đó nêu rõ lý do chấm dứt, kèm theo phương án chấm dứt liên kết, các biện pháp đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người học, người lao động, phương án giải quyết tài chính, tài sản PHỤ LỤC.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đơn đề nghị chấm dứt liên kết giáo dục với nước ngoài theo Mẫu số 05 của Phụ lục Nghị định số 86/2018/NĐ-CP trong đó nêu rõ lý do chấm dứt, kèm theo phương án chấm dứt liên kết, các biện pháp đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người học, người lao động, phương án giải quyết tài chính, tài sản Tải về In ấn

a) Việc chấm dứt liên kết giáo dục được thực hiện theo đề nghị của các bên liên kết. b) Các bên liên kết khi chấm dứt hoạt động liên kết trước thời hạn có trách nhiệm: - Bảo đảm cho học sinh đang theo học chương trình giáo dục tích hợp được tiếp tục học tập đến hết cấp học; - Bồi hoàn cho học sinh khoản chi phí học sinh đã nộp trong trường hợp liên kết bị chấm dứt hoạt động; - Thanh toán các khoản lương, tiền công, thù lao giảng dạy, các quyền lợi khác của giáo viên và người lao động theo hợp đồng lao động đã ký kết hoặc thỏa ước lao động tập thể phù hợp với quy định của pháp luật lao động. - Thanh toán các khoản nợ thuế (nếu có) và các khoản nợ khác