Bộ phận Sở tài nguyên và Môi trường
Số hồ sơ xử lý: 2313
Đúng & trước hạn: 2294
Trễ hạn 19
Trước hạn: 91.27%
Đúng hạn: 7.91%
Trễ hạn: 0.82%
Phòng Chuyên môn Sở Tài nguyên và Môi trường
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng chuyên môn Trung tâm Công nghệ thông tin
Số hồ sơ xử lý: 18
Đúng & trước hạn: 18
Trễ hạn 0
Trước hạn: 72.22%
Đúng hạn: 27.78%
Trễ hạn: 0%