Bộ phận Sở tài nguyên và Môi trường
Số hồ sơ xử lý: 894
Đúng & trước hạn: 878
Trễ hạn 16
Trước hạn: 87.02%
Đúng hạn: 11.19%
Trễ hạn: 1.79%
Phòng Chuyên môn Sở Tài nguyên và Môi trường
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng chuyên môn Trung tâm Công nghệ thông tin
Số hồ sơ xử lý: 26
Đúng & trước hạn: 25
Trễ hạn 1
Trước hạn: 80.77%
Đúng hạn: 15.38%
Trễ hạn: 3.85%