Bộ phận Sở tài nguyên và Môi trường
Số hồ sơ xử lý: 741
Đúng & trước hạn: 732
Trễ hạn 9
Trước hạn: 90.42%
Đúng hạn: 8.37%
Trễ hạn: 1.21%
Phòng Chuyên môn Sở Tài nguyên và Môi trường
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng chuyên môn Trung tâm Công nghệ thông tin
Số hồ sơ xử lý: 6
Đúng & trước hạn: 6
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%