Bộ phận TN&TKQ Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Châu Thành.
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Châu Thành
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Châu Thành
Số hồ sơ xử lý: 46
Đúng & trước hạn: 36
Trễ hạn 10
Trước hạn: 78.26%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 21.74%
UBND Thị trấn Châu Thành
Số hồ sơ xử lý: 142
Đúng & trước hạn: 142
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Tiên Thủy
Số hồ sơ xử lý: 647
Đúng & trước hạn: 647
Trễ hạn 0
Trước hạn: 90.11%
Đúng hạn: 9.89%
Trễ hạn: 0%
UBND xã An Hiệp
Số hồ sơ xử lý: 873
Đúng & trước hạn: 873
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.77%
Đúng hạn: 0.23%
Trễ hạn: 0%
UBND xã An Hóa
Số hồ sơ xử lý: 2
Đúng & trước hạn: 2
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã An Khánh
Số hồ sơ xử lý: 107
Đúng & trước hạn: 103
Trễ hạn 4
Trước hạn: 96.26%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 3.74%
UBND xã An Phước
Số hồ sơ xử lý: 53
Đúng & trước hạn: 51
Trễ hạn 2
Trước hạn: 96.23%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 3.77%
UBND xã Giao Long
Số hồ sơ xử lý: 300
Đúng & trước hạn: 299
Trễ hạn 1
Trước hạn: 99.67%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0.33%
UBND xã Hữu Định
Số hồ sơ xử lý: 1349
Đúng & trước hạn: 1324
Trễ hạn 25
Trước hạn: 98.15%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 1.85%
UBND xã Phú An Hòa
Số hồ sơ xử lý: 4
Đúng & trước hạn: 4
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Phú Túc
Số hồ sơ xử lý: 936
Đúng & trước hạn: 926
Trễ hạn 10
Trước hạn: 98.82%
Đúng hạn: 0.11%
Trễ hạn: 1.07%
UBND xã Phú Đức
Số hồ sơ xử lý: 339
Đúng & trước hạn: 330
Trễ hạn 9
Trước hạn: 97.35%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 2.65%
UBND xã Phước Thạnh
Số hồ sơ xử lý: 634
Đúng & trước hạn: 634
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.26%
Đúng hạn: 1.74%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Quới Sơn
Số hồ sơ xử lý: 10
Đúng & trước hạn: 10
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Quới Thành
Số hồ sơ xử lý: 395
Đúng & trước hạn: 395
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Sơn Hòa
Số hồ sơ xử lý: 995
Đúng & trước hạn: 995
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.89%
Đúng hạn: 1.11%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Tam Phước
Số hồ sơ xử lý: 569
Đúng & trước hạn: 566
Trễ hạn 3
Trước hạn: 96.49%
Đúng hạn: 2.99%
Trễ hạn: 0.52%
UBND xã Thành Triệu
Số hồ sơ xử lý: 962
Đúng & trước hạn: 962
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Tiên Long
Số hồ sơ xử lý: 330
Đúng & trước hạn: 330
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.7%
Đúng hạn: 0.3%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Tân Phú
Số hồ sơ xử lý: 462
Đúng & trước hạn: 462
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Tân Thạch
Số hồ sơ xử lý: 425
Đúng & trước hạn: 423
Trễ hạn 2
Trước hạn: 96.71%
Đúng hạn: 2.82%
Trễ hạn: 0.47%
UBND xã Tường Đa
Số hồ sơ xử lý: 763
Đúng & trước hạn: 762
Trễ hạn 1
Trước hạn: 99.87%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0.13%