Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Mỏ Cày Bắc
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mỏ Cày Bắc
Số hồ sơ xử lý: 2
Đúng & trước hạn: 2
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mỏ Cày Bắc
Số hồ sơ xử lý: 1
Đúng & trước hạn: 1
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Xã Hòa Lộc - MCB
Số hồ sơ xử lý: 124
Đúng & trước hạn: 124
Trễ hạn 0
Trước hạn: 97.58%
Đúng hạn: 2.42%
Trễ hạn: 0%
Xã Hưng Khánh Trung A - MCB
Số hồ sơ xử lý: 84
Đúng & trước hạn: 84
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Xã Khánh Thạnh Tân - MCB
Số hồ sơ xử lý: 1274
Đúng & trước hạn: 1269
Trễ hạn 5
Trước hạn: 99.61%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0.39%
Xã Nhuận Phú Tân - MCB
Số hồ sơ xử lý: 2
Đúng & trước hạn: 2
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Xã Phú Mỹ - MCB
Số hồ sơ xử lý: 223
Đúng & trước hạn: 223
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Xã Phước Mỹ Trung - MCB
Số hồ sơ xử lý: 76
Đúng & trước hạn: 75
Trễ hạn 1
Trước hạn: 98.68%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 1.32%
Xã Thanh Tân - MCB
Số hồ sơ xử lý: 57
Đúng & trước hạn: 46
Trễ hạn 11
Trước hạn: 75.44%
Đúng hạn: 5.26%
Trễ hạn: 19.3%
Xã Thành An - MCB
Số hồ sơ xử lý: 41
Đúng & trước hạn: 40
Trễ hạn 1
Trước hạn: 97.56%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 2.44%
Xã Thạnh Ngãi - MCB
Số hồ sơ xử lý: 149
Đúng & trước hạn: 149
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Xã Tân Bình - MCB
Số hồ sơ xử lý: 62
Đúng & trước hạn: 62
Trễ hạn 0
Trước hạn: 62.9%
Đúng hạn: 37.1%
Trễ hạn: 0%
Xã Tân Phú Tây - MCB
Số hồ sơ xử lý: 341
Đúng & trước hạn: 341
Trễ hạn 0
Trước hạn: 93.55%
Đúng hạn: 6.45%
Trễ hạn: 0%
Xã Tân Thanh Tây - MCB
Số hồ sơ xử lý: 426
Đúng & trước hạn: 426
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Xã Tân Thành Bình - MCB
Số hồ sơ xử lý: 71
Đúng & trước hạn: 70
Trễ hạn 1
Trước hạn: 35.21%
Đúng hạn: 63.38%
Trễ hạn: 1.41%