Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
Số hồ sơ xử lý: 131
Đúng & trước hạn: 127
Trễ hạn 4
Trước hạn: 90.08%
Đúng hạn: 6.87%
Trễ hạn: 3.05%
Phòng Lao động Thương binh và xã hội 2020
Số hồ sơ xử lý: 5
Đúng & trước hạn: 5
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Nội vụ Thạnh Phú 2020
Số hồ sơ xử lý: 23
Đúng & trước hạn: 23
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Tài Chính Kế hoạch 2020
Số hồ sơ xử lý: 44
Đúng & trước hạn: 44
Trễ hạn 0
Trước hạn: 95.45%
Đúng hạn: 4.55%
Trễ hạn: 0%
Phòng Tư pháp 2020
Số hồ sơ xử lý: 17
Đúng & trước hạn: 13
Trễ hạn 4
Trước hạn: 35.29%
Đúng hạn: 41.18%
Trễ hạn: 23.53%
UỶ ban nhân dân xã Tân Phong
Số hồ sơ xử lý: 30
Đúng & trước hạn: 30
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Uỷ ban nhân dân xã An Nhơn
Số hồ sơ xử lý: 35
Đúng & trước hạn: 34
Trễ hạn 1
Trước hạn: 91.43%
Đúng hạn: 5.71%
Trễ hạn: 2.86%
Uỷ ban nhân dân xã An Qui
Số hồ sơ xử lý: 62
Đúng & trước hạn: 62
Trễ hạn 0
Trước hạn: 69.35%
Đúng hạn: 30.65%
Trễ hạn: 0%
Uỷ ban nhân dân xã An Thuận
Số hồ sơ xử lý: 71
Đúng & trước hạn: 69
Trễ hạn 2
Trước hạn: 95.77%
Đúng hạn: 1.41%
Trễ hạn: 2.82%
Uỷ ban nhân dân xã An Thạnh
Số hồ sơ xử lý: 64
Đúng & trước hạn: 64
Trễ hạn 0
Trước hạn: 92.19%
Đúng hạn: 7.81%
Trễ hạn: 0%
Uỷ ban nhân dân xã An Điền
Số hồ sơ xử lý: 8
Đúng & trước hạn: 8
Trễ hạn 0
Trước hạn: 50%
Đúng hạn: 50%
Trễ hạn: 0%
Uỷ ban nhân dân xã Bình Thạnh
Số hồ sơ xử lý: 56
Đúng & trước hạn: 56
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Uỷ ban nhân dân xã Giao Thạnh
Số hồ sơ xử lý: 91
Đúng & trước hạn: 91
Trễ hạn 0
Trước hạn: 82.42%
Đúng hạn: 17.58%
Trễ hạn: 0%
Uỷ ban nhân dân xã Hoà Lợi
Số hồ sơ xử lý: 62
Đúng & trước hạn: 57
Trễ hạn 5
Trước hạn: 74.19%
Đúng hạn: 17.74%
Trễ hạn: 8.07%
Uỷ ban nhân dân xã Đại Điền
Số hồ sơ xử lý: 65
Đúng & trước hạn: 65
Trễ hạn 0
Trước hạn: 92.31%
Đúng hạn: 7.69%
Trễ hạn: 0%
Ủy ban nhân dân xã Quới Điền
Số hồ sơ xử lý: 76
Đúng & trước hạn: 76
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.68%
Đúng hạn: 1.32%
Trễ hạn: 0%