Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
Số hồ sơ xử lý: 441
Đúng & trước hạn: 377
Trễ hạn 64
Trước hạn: 80.95%
Đúng hạn: 4.54%
Trễ hạn: 14.51%
Phòng Lao động Thương binh và xã hội 2020
Số hồ sơ xử lý: 99
Đúng & trước hạn: 69
Trễ hạn 30
Trước hạn: 66.67%
Đúng hạn: 3.03%
Trễ hạn: 30.3%
Phòng Nội vụ Thạnh Phú 2020
Số hồ sơ xử lý: 97
Đúng & trước hạn: 87
Trễ hạn 10
Trước hạn: 89.69%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 10.31%
Phòng Tài Chính Kế hoạch 2020
Số hồ sơ xử lý: 35
Đúng & trước hạn: 35
Trễ hạn 0
Trước hạn: 97.14%
Đúng hạn: 2.86%
Trễ hạn: 0%
Phòng Tư pháp 2020
Số hồ sơ xử lý: 64
Đúng & trước hạn: 52
Trễ hạn 12
Trước hạn: 57.81%
Đúng hạn: 23.44%
Trễ hạn: 18.75%
UỶ ban nhân dân xã Tân Phong
Số hồ sơ xử lý: 32
Đúng & trước hạn: 32
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Uỷ ban nhân dân xã An Nhơn
Số hồ sơ xử lý: 42
Đúng & trước hạn: 38
Trễ hạn 4
Trước hạn: 90.48%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 9.52%
Uỷ ban nhân dân xã An Quy
Số hồ sơ xử lý: 53
Đúng & trước hạn: 50
Trễ hạn 3
Trước hạn: 1.89%
Đúng hạn: 92.45%
Trễ hạn: 5.66%
Uỷ ban nhân dân xã An Thuận
Số hồ sơ xử lý: 9
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 9
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 100%
Uỷ ban nhân dân xã An Thạnh
Số hồ sơ xử lý: 146
Đúng & trước hạn: 146
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Uỷ ban nhân dân xã An Điền
Số hồ sơ xử lý: 233
Đúng & trước hạn: 233
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Uỷ ban nhân dân xã Bình Thạnh
Số hồ sơ xử lý: 30
Đúng & trước hạn: 30
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Uỷ ban nhân dân xã Giao Thạnh
Số hồ sơ xử lý: 51
Đúng & trước hạn: 51
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Uỷ ban nhân dân xã Hoà Lợi
Số hồ sơ xử lý: 100
Đúng & trước hạn: 100
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98%
Đúng hạn: 2%
Trễ hạn: 0%
Uỷ ban nhân dân xã Quới Điền
Số hồ sơ xử lý: 165
Đúng & trước hạn: 165
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Uỷ ban nhân dân xã Đại Điền
Số hồ sơ xử lý: 347
Đúng & trước hạn: 345
Trễ hạn 2
Trước hạn: 98.85%
Đúng hạn: 0.58%
Trễ hạn: 0.57%