Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
Số hồ sơ xử lý: 1679
Đúng & trước hạn: 1481
Trễ hạn 198
Trước hạn: 86.42%
Đúng hạn: 1.79%
Trễ hạn: 11.79%
Phòng Lao động Thương binh và xã hội 2020
Số hồ sơ xử lý: 603
Đúng & trước hạn: 486
Trễ hạn 117
Trước hạn: 78.28%
Đúng hạn: 2.32%
Trễ hạn: 19.4%
Phòng Nội vụ Thạnh Phú 2020
Số hồ sơ xử lý: 132
Đúng & trước hạn: 131
Trễ hạn 1
Trước hạn: 99.24%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0.76%
Phòng Tài Chính Kế hoạch 2020
Số hồ sơ xử lý: 319
Đúng & trước hạn: 254
Trễ hạn 65
Trước hạn: 76.18%
Đúng hạn: 3.45%
Trễ hạn: 20.37%
Phòng Tư pháp 2020
Số hồ sơ xử lý: 554
Đúng & trước hạn: 541
Trễ hạn 13
Trước hạn: 96.57%
Đúng hạn: 1.08%
Trễ hạn: 2.35%
Uỷ ban nhân dân xã An Nhơn
Số hồ sơ xử lý: 43
Đúng & trước hạn: 11
Trễ hạn 32
Trước hạn: 20.93%
Đúng hạn: 4.65%
Trễ hạn: 74.42%
Uỷ ban nhân dân xã An Quy
Số hồ sơ xử lý: 344
Đúng & trước hạn: 315
Trễ hạn 29
Trước hạn: 90.41%
Đúng hạn: 1.16%
Trễ hạn: 8.43%
Uỷ ban nhân dân xã An Thuận
Số hồ sơ xử lý: 88
Đúng & trước hạn: 82
Trễ hạn 6
Trước hạn: 90.91%
Đúng hạn: 2.27%
Trễ hạn: 6.82%
Uỷ ban nhân dân xã An Thạnh
Số hồ sơ xử lý: 1120
Đúng & trước hạn: 1111
Trễ hạn 9
Trước hạn: 98.66%
Đúng hạn: 0.54%
Trễ hạn: 0.8%
Uỷ ban nhân dân xã An Điền
Số hồ sơ xử lý: 395
Đúng & trước hạn: 395
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Uỷ ban nhân dân xã Bình Thạnh
Số hồ sơ xử lý: 145
Đúng & trước hạn: 125
Trễ hạn 20
Trước hạn: 80.69%
Đúng hạn: 5.52%
Trễ hạn: 13.79%
Uỷ ban nhân dân xã Giao Thạnh
Số hồ sơ xử lý: 621
Đúng & trước hạn: 619
Trễ hạn 2
Trước hạn: 97.1%
Đúng hạn: 2.58%
Trễ hạn: 0.32%
Uỷ ban nhân dân xã Hoà Lợi
Số hồ sơ xử lý: 630
Đúng & trước hạn: 615
Trễ hạn 15
Trước hạn: 93.02%
Đúng hạn: 4.6%
Trễ hạn: 2.38%
Uỷ ban nhân dân xã Quới Điền
Số hồ sơ xử lý: 1326
Đúng & trước hạn: 1322
Trễ hạn 4
Trước hạn: 99.32%
Đúng hạn: 0.38%
Trễ hạn: 0.3%
Uỷ ban nhân dân xã Đại Điền
Số hồ sơ xử lý: 833
Đúng & trước hạn: 674
Trễ hạn 159
Trước hạn: 60.62%
Đúng hạn: 20.29%
Trễ hạn: 19.09%