Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Mỏ Cày Nam
Số hồ sơ xử lý: 395
Đúng & trước hạn: 388
Trễ hạn 7
Trước hạn: 92.66%
Đúng hạn: 5.57%
Trễ hạn: 1.77%
Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Mỏ Cày Nam
Số hồ sơ xử lý: 522
Đúng & trước hạn: 500
Trễ hạn 22
Trước hạn: 90.04%
Đúng hạn: 5.75%
Trễ hạn: 4.21%
Phòng Kinh tế Ha tầng huyện Mỏ Cày Nam
Số hồ sơ xử lý: 1
Đúng & trước hạn: 1
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Mỏ Cày Nam
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Tư pháp huyện Mỏ Cày Nam
Số hồ sơ xử lý: 11
Đúng & trước hạn: 11
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Thị trấn Mỏ Cày
Số hồ sơ xử lý: 6
Đúng & trước hạn: 6
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã An Thạnh
Số hồ sơ xử lý: 21
Đúng & trước hạn: 21
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã An Thới
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã An Định
Số hồ sơ xử lý: 1119
Đúng & trước hạn: 1106
Trễ hạn 13
Trước hạn: 97.77%
Đúng hạn: 1.07%
Trễ hạn: 1.16%
UBND xã Bình Khánh
Số hồ sơ xử lý: 1916
Đúng & trước hạn: 1916
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.95%
Đúng hạn: 0.05%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Cẩm Sơn
Số hồ sơ xử lý: 491
Đúng & trước hạn: 486
Trễ hạn 5
Trước hạn: 95.52%
Đúng hạn: 3.46%
Trễ hạn: 1.02%
UBND xã Hương Mỹ
Số hồ sơ xử lý: 848
Đúng & trước hạn: 835
Trễ hạn 13
Trước hạn: 96.11%
Đúng hạn: 2.36%
Trễ hạn: 1.53%
UBND xã Minh Đức
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Ngãi Đăng
Số hồ sơ xử lý: 534
Đúng & trước hạn: 528
Trễ hạn 6
Trước hạn: 98.88%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 1.12%
UBND xã Phước Hiệp
Số hồ sơ xử lý: 722
Đúng & trước hạn: 722
Trễ hạn 0
Trước hạn: 96.95%
Đúng hạn: 3.05%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Thành Thới A
Số hồ sơ xử lý: 900
Đúng & trước hạn: 900
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Thành Thới B
Số hồ sơ xử lý: 771
Đúng & trước hạn: 766
Trễ hạn 5
Trước hạn: 97.28%
Đúng hạn: 2.08%
Trễ hạn: 0.64%
UBND xã Tân Hội
Số hồ sơ xử lý: 93
Đúng & trước hạn: 90
Trễ hạn 3
Trước hạn: 92.47%
Đúng hạn: 4.3%
Trễ hạn: 3.23%
UBND xã Tân Trung
Số hồ sơ xử lý: 81
Đúng & trước hạn: 41
Trễ hạn 40
Trước hạn: 50.62%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 49.38%
UBND xã Đa Phước Hội
Số hồ sơ xử lý: 129
Đúng & trước hạn: 129
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Định Thủy
Số hồ sơ xử lý: 598
Đúng & trước hạn: 598
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%